top of page
Snímek obrazovky 2022-03-03 v 17.26.59.png

Naším posláním je zvyšovat povědomí lidí a autorit České Republiky o tématech genocidy páchané Čínskou komunistickou stranou, se zvláštním zřetelem na situaci Ujgurů v Sin-ťiangu, Tibeťanů v Tibetu a Mongolů. Věříme, že Číňané jsou skvělí lidé, kteří přispívali, přispívají a budou přispívat k historii našeho lidstva. Ženy a muži, který si nezaslouží hanbu mít politické vůdce, kteří páchají „genocidy“. 

Shromáždění Evropského parlamentu každoročně uděluje cenu Václava Havla. Nejdůležitější ocenění pro ty, kteří se vyznamenali v oblasti ochrany lidských práv. Václav Havel, náš bývalý prezident a nejautoritativnější spoluobčan, byl mužem, který strávil celý život, aby učinil český lid svobodný. My, jeho české děti, jsme povinni sbírat jeho dědictví hodnot a křičet z Prahy, z našeho hlavního města, bývalé “ Caput Mundi “...

                                           ZASTAVTE ČÍNSKOU GENOCIDU.

 

Our mission is to raise people’s awareness and the authorities of the Czech Republic to the theme of genocide perpetrated by the CCP, with specific reference to the situation of the Uyghur in Xinjiang, the Tibetans in Tibet and the Mongolians. We believe that the Chinese are great people, who has given, gives and will give a great contribution to the history of our humanity. Women and men, that does not deserve the shame of having political leaders who perpetrate “genocides".

 

The Assembly of the European Parliament every year awards the Václav Havel prize. The most important award for those who have distinguished themselves in the defense of human rights. Václav Havel, our former president and most authoritative fellow citizen, was the man who spent his life to make the Czech people, free people. We, his Czech child, are required to collect his legacy of values and shout from Prague, from our capital, the former “Caput Mundi”...

 

 

                                       STOP CHINA GENOCIDE.

bottom of page