top of page
Snímek obrazovky 2022-03-28 v 22.41.05.png

O nás /About us 

Shromáždění Evropského parlamentu každoročně uděluje Cenu Václava Havla. Nejvýznamnější ocenění pro ty, kteří se vyznamenali v oblasti ochrany lidských práv. Václav Havel, náš bývalý prezident a nejautoritativnější spoluobčan, byl mužem, který strávil celý život osvobozováním českého lidu. My, jeho české děti, jsme povinni shromažďovat jeho hodnotové dědictví a volat z Prahy, našeho hlavního města, bývalého „Caput Mundi“ …

PŘESTAŇTĚ PORUŠOVAT LIDSKÁ PRÁVA

FFHR
 shromažďuje tento morální odkaz
Snímek obrazovky 2022-03-29 v 0.03.57.png

The Assembly of the European Parliament awards the Václav Havel Prize every year. The most important award for those who have distinguished themselves in the field of human rights protection. Václav Havel, our former president and most authoritative fellow citizen, was a man who spent his whole life making the Czech people free. We, his Czech children, are obliged to collect his heritage of values and shout from Prague, from our capital, the former "Caput Mundi" ...

STOP VIOLATING HUMAN RIGHTS 

FFHR
gathers this moral legacy

2.png
Snímek obrazovky 2022-03-28 v 22.41.05.png

Můj příběh / My story

Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png

Můj příběh

Mgr. Iveta Vancáková je významnou profesionálkou v oblastech lidských práv a globální bezpečnosti.

Díky magisterskému titulu z ekonomie z Univerzity v Banské v Ostravě má pevný základ v ekonomii a cenné vhledy do své práce v oblasti lidských práv a globální bezpečnosti.

Jako ředitelka Fóra pro lidská práva (FFHR), založeného v roce 2019, prokázala Vancáková silné odhodlání naplňovat poslání organizace, kterým je podpora lidských práv a demokracie. Pod jejím vedením dosáhla organizace významného pokroku v obhajobě a ochraně lidských práv na celém světě.

Kromě své role ve FFHR působí Vancáková jako koordinátorka Ombrella Organization World Uyghur Congress (WUC) pro země V4. WUC je přední mezinárodní organizací hájící práva Ujgurů a dalších turkických národů ve Východním Turkistánu. Jako koordinátorka dohlíží a koordinuje snahy WUC na zvyšování povědomí a podporu změn na globální úrovni. V roce 2019 FFHR organizovalo a koordinovalo výroční setkání Světového kongresu Ujgurů v Praze, což svědčí o jejím klíčovém postavení v boji za lidská práva Ujgurů a zachování jejich kultury.

Snímek obrazovky 2022-03-03 v 17.13.24.png

Vancáková je také koordinátorkou projektu na Pražském institutu pro studium bezpečnosti (PSSI), předního think tanku zaměřeného na globální bezpečnostní problémy a politická řešení. V této funkci koordinuje projekt "Rozměry kapitálových trhů nuceného obchodování s lidskou pracovní silou" v rámci institutu a přispívá k vývoji účinných bezpečnostních politik a strategií, které řeší aktuální globální výzvy.

Mgr. Iveta Vancáková se svým nasazením a odborností v oblasti lidských práv a globální bezpečnosti stala uznávanou lídryní v těchto oborech. Její neúnavná práce na podpoře lidských práv a rozvoji globálních bezpečnostních iniciativ je zásadní pro pokračující

“Žij a nech žít!”

je motto, kterým se řídím celým svým životem. Jak dlouho ještě chceme dělat stejné chyby jako v minulosti a zavírat oči před tím, co se děje? 

Snímek obrazovky 2022-03-29 v 0.03.57.png

My story

Ing. Iveta Vancáková: A Leader in Human Rights and Global Security

 

Ing. Iveta Vancáková is a distinguished professional in the realms of human rights and global security. With a Master's Degree in Economics from the University of Banska in Ostrava, her strong economic foundation offers valuable insight into her work in both human rights and global security.

 

Serving as the Director of the Forum for Human Rights (FFHR), founded in 2019, Vancáková has shown unwavering commitment to the organization's mission of promoting human rights and democracy. Under her leadership, the FFHR has made remarkable progress in advocating for and safeguarding human rights worldwide.

 

In addition to her role at the FFHR, Vancáková is the Coordinator for the Ombrella Organization World Uyghur Congress (WUC) for the V4 countries. The WUC is a prominent international organization that supports the rights of Uyghurs and other Turkic peoples in East Turkistan. As coordinator, Vancáková manages and coordinates the WUC's efforts to raise global awareness and promote change. In 2019, the FFHR organized and coordinated the annual meeting of the World Uyghur Congress in Prague, a testament to her vital role in the fight for Uyghur human rights and cultural preservation.

Snímek obrazovky 2022-03-03 v 17.13.24.png

 

 

Vancáková also holds the position of Project Coordinator at the Prague Security Studies Institute (PSSI), a top think tank that focuses on global security issues and policy solutions. In this capacity, she coordinates "The Capital Markets Dimensions of Forced Labour Trafficking" project at the institute, contributing to the creation of effective security policies and strategies that tackle emerging global challenges.

 

Ing. Iveta Vancáková's dedication and expertise in human rights and global security have established her as a respected leader in these fields. Her relentless efforts in advancing human rights and developing global security initiatives are critical to the continued struggle for a more equitable and secure world.

 

“Live and let live!”

is the motto I have followed my whole life. How much longer do we want to make the same mistakes as in the past and closing our eyes to what is happening?

 

bottom of page