top of page
Snímek obrazovky 2022-03-28 v 22.41.05.png

O nás /About us 

Shromáždění Evropského parlamentu každoročně uděluje Cenu Václava Havla. Nejvýznamnější ocenění pro ty, kteří se vyznamenali v oblasti ochrany lidských práv. Václav Havel, náš bývalý prezident a nejautoritativnější spoluobčan, byl mužem, který strávil celý život osvobozováním českého lidu. My, jeho české děti, jsme povinni shromažďovat jeho hodnotové dědictví a volat z Prahy, našeho hlavního města, bývalého „Caput Mundi“ …

PŘESTAŇTĚ PORUŠOVAT LIDSKÁ PRÁVA

FFHR
 shromažďuje tento morální odkaz
Snímek obrazovky 2022-03-29 v 0.03.57.png

The Assembly of the European Parliament awards the Václav Havel Prize every year. The most important award for those who have distinguished themselves in the field of human rights protection. Václav Havel, our former president and most authoritative fellow citizen, was a man who spent his whole life making the Czech people free. We, his Czech children, are obliged to collect his heritage of values and shout from Prague, from our capital, the former "Caput Mundi" ...

STOP VIOLATING HUMAN RIGHTS 

FFHR
gathers this moral legacy

2.png
Snímek obrazovky 2022-03-28 v 22.41.05.png

Můj příběh / My story

Můj příběh

Na začátku roku 2021 jsem se dostala k jednomu článku, ve kterém se psalo o čínském jazyce a čínské kultuře. Byla tam napsána jedna krásná věta, přeložena do čínštiny a napsána čínskými znaky. Bylo to dokonalé. Uchvátilo mne to tak, že se zrodila moje myšlenka učit se čínsky. S mým zájmem o čínský jazyk přišel i zájem o jejich úžasnou zemi, zvyky a pozoruhodnou kulturu. Začala jsem číst různé články o číně a její kultuře a natrefila jsem na jeden, ze kterého mne mrazilo. Psalo se v něm o reedukačních táborech a genocidě páchané na Ujgurech. Představa toho, co se těm lidém děje každý den… nemám slov a nemohla jsem uvěřit že se tyto věci opravdu dějí, že tak krásný národ si navzájem takto ubližuje… co mě ale nejvíce překvapilo je, že o tom tady, v České republice moc nevíme.

Snímek obrazovky 2022-03-03 v 17.13.24.png

Rok 2021 byl rokem, kdy jsem aktivněji přistupovala k situaci Ujgurů v Sin-ťiangu a v celé Evropě. Seznámila jsem se se Saidem a jeho manželkou v jejich restauraci v Praze, nabídli mi Laghman a podělili se se mnou o své utrpení, které bylo součástí Ujgurské diaspory. O několik měsíců později jsem se setkala s charismatickým prezidentem Světového Ujgurského kongresu Dolkunem Isou a začala jsem sdílet misi WUC. Tímto jsem dostala příležitost připojit se k Ujgurskému tribunálu v Červnu a v Září. Účastnila jsem se v Newcastlu na začátku Září a připojila se k jedinečnému zážitku s nejlepším světovým odborníkem na Sin-ťiang a Ujgurskou diasporu. Nyní působím ve své nevládní organizaci FFHR, a  pomáhám WUC organizovat 7. Světový kongres a sdílím své zkušenosti s Českými lidmi.

“Žij a nech žít!”

je motto, kterým se řídím celým svým životem. Jak dlouho ještě chceme dělat stejné chyby jako v minulosti a zavírat oči před tím, co se děje? 

 Ing. Iveta Vancáková

Ing. Iveta Vancáková vystudovala obor management na Vysoké škole Báňské v Ostravě na Ekonomické fakultě s titulem Ing. Od svého dětství se věnovala společenským tancům a byla finalistou Slovenské republiky v latinskoamerických tancích a reprezentantkou Slovenské i České republiky. V posledních letech se kromě jiného věnuje své taneční škole a rozdávání radosti v podobě tance a taneční terapii.

Snímek obrazovky 2022-03-29 v 0.03.57.png

My story

I recently came across an article about the Chinese language and Chinese culture. One beautiful sentence was written there, translated into Chinese and written in Chinese characters. It was perfect. I was fascinated by that fact my idea of ​​learning Chinese was born. With my interest in the Chinese language came an interest in their amazing country, habits and remarkable culture. I started reading various articles about China and its culture and came across one that froze me. It was about reeducation camps and genocide committed in the Uyghurs. The idea of ​​what happens to these people every day… I have no words and I couldn't believe that these things really happen, that such a beautiful nation hurts each other in this way… But what surprised me the most is, that we don't know much about it here in the Czech Republic .

Snímek obrazovky 2022-03-03 v 17.13.24.png

“Live and let live!” is the motto I have followed my whole life. How much longer do we want to make the same mistakes as in the past and closing our eyes to what is happening?

 Ing. Iveta Vancáková

Ing. Iveta Vancáková graduated in management at the University Báňská in Ostrava, the faculty of economics with the degree of Ing. Since her childhood, she has been involved in ballroom dancing and was a finalist in the Slovak Republic in Latin American dances and a representative of Slovakia and the Czech Republic. In recent years, among other things, she has pursued herself to her dance school and giving joy in the form of dance and dance therapy.

bottom of page